Vedtægter for Optikernes Kompetenceudviklingsfond

§1 Hjemmel

Denne uddannelse-, kompetence- og samarbejdsfond for optikere er oprettet med hjemmel i optikeroverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet / Urmagerne og Optikernes Landssammenslutning samt overenskomsten mellem Synoptik A/S og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet / Urmagerne og Optikernes Landssammenslutning, herefter benævnt optikeroverenskomsterne.

§2 Formål

Optikernes Kompetenceudviklingsfonds formål er iht. optikeroverenskomsternes § 14, stk. 2, litra a at:

  • fremme virksomhedens samlede kompetencer og medarbejdernes faglige kvalifikationer samt medvirke til medarbejdernes fortsatte personlige udvikling
  • udvikle og afprøve uddannelse, der endnu ikke eksisterer i det traditionelle uddannelsessystem
  • udvikle efter- og videreuddannelse i optometri for fagets udøvere
  • give tilskud til kursusafgift og løn i forbindelse med ovennævnte kurser samt fagligt beslægtede kurser
  • afholde faglige konferencer inden for optometri
  • afholde seminarer og foredrag med fokus på optikerfaget
  • finansiere vederlag til tillidsrepræsentanter

§3 Finansiering

Fonden finansieres ved fondens etablering af indbetalinger fra virksomhederne, jf. optikeroverenskomsternes § 14, stk. 2, litra d.

§4 Virksomheder og overenskomtområder uden for optikeroverenskomstens område

Virksomheder, der følger bestemmelserne i optikeroverenskomsterne, uden at være medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, f.eks. ved tiltrædelsesoverenskomster, kan indbetale til uddannelses-, kompetence- og samarbejdsfonden.

§5 Opkrævning

Der etableres et opkrævningssystem, der kan opkræve de i overenskomsten fastsatte bidrag, jf. nærværende vedtægteres §3 og §4, stk. 1. Indbetaling af bidrag sker til Urmagerens og Optikernes Landssammenslutning, hos hvem fonden har hjemsted.

Såfremt parterne ønsker det, bemyndiges en administrator til at foretage opkrævningen.

Fonden afholder omkostninger til eventuel administration.

§6 Udbetaling

udbetaling af midler til de for fonden angivne formål sker efter anvisning fra fondens bestyrelse, jf. optikeroverenskomsternes §14, stk. 2, litra c. Bestyrelsen kan bemyndige administrator til at foretage udbetaling fra fonden efter nogle af bestyrelsen nærmere angivne regler.

§7 Regnskab

Der udarbejdes et årligt selvstændigt regnskab for fonden.

Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt revisor.

Regnskabet skal senest 3 måneder efter regnskabets afslutning tilstilles fondens bestyrelse.

Fondens regnskab offentligøres én gang årligt.

Fonden afholder omkostninger til revisor.

§8 Bestyrelse

for fonden vælges en bestyrelse bestående af 6 medlemmer, der udpeges indenfor ovennævnte overenskomstområde. Heraf udpeges 3 af Dansk Erhjverv Arbejdsgiver og 3 af Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning. Af bestyrelsens midte udpeges en formand og en næstformand for 1 år ad gangen. Formandsskabet gå på skift hvert år mellem parterne.

Fondens tegnes af formand og næstformand i forening.

Bestyrelsen fører tilsyn med, at opkrævning og administration sker i henhold til optikeroverenskomsternes bestemmelser.

Bestyrelse træffer næremere beslutning om retningslinier for uddeling til opfyldelse af formålet i henhold til §6 i nærværende vedtægter.

Bestyrelsen gennemgår og godkender det reviderede regnskab.

§9 Beslutninger

Bestyrelsen er beslutningsdygtig nå mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, idet såvel Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning skal være repræsenteret.

Beslutninger kan træffes ved almindeligt stemmeflertal, når bestyrelsen i øvrigt er beslutningsdygtig.

Ethvert bestyrelsesmedlem kan fremsætte forslag om ændring af vedtægterne, idet forslag herom kun kan vedtages med enstemmighed.

§10 Fondens opløsning

Fonden ophører, hvis parterne træffer aftale herom.

Ved fondens opløsning tages den samtidig bestemmelse om anvendelse af fondens midler, idet hver af overenskomstparterne kan kræve, at de allerede til fonden indbetalte midler og deres afkast anvedes til opfyldelse af fondens formål.

© Danmarks Optikerforening 

Optikerforeningen / St. Kongensgade 110E, 2 / 1264 København K / T. 4586 1533 / do@optikerforeningen.dk