Professionsbachelor i optometri

Her kan du nemt danne dig et overblik over uddannelsen som optometrist.

Om uddannelsen
Studieordningen
Optagelseskrav
Økonomiske forhold
Uddannelsessteder
Tilmelding
Praktik

Om uddannelsen

Uddannelsen er en videregående uddannelse på 3½ år, hvoraf 1½ år foregår i en virksomhed, du kan se en skitse over forløbet på nedenstående skitse.

Uddrag af bekendtgørelsen:

"Uddannelsen skal kvalificere de studerende til at kunne planlægge, udføre, evaluere og dokumentere optometristiske opgaver inden for synskorrektion og anden behandling, sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, habilitering, rehabilitering og faglig udvikling, så de studerende herved opnår handlekompetence inden for det optometristiske professionsområde.

De studerende skal kvalificere sig til at kunne:

1) Planlægge, udføre, evaluere og dokumentere optometriske opgaver inden for sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, vedligeholdelse, rehabilitering og faglig udvikling med henblik på national og international beskæftigelse i privat og offentlig virksomhed.

2) Udvikle, styrke, opretholde og genskabe optimal synsevne, synsfunktion og synsrelateret funktionsevne hos mennesker med det formål at fremme sundhed og livskvalitet samt forebygge synsnedsættelse/-tab og synsfunktionsnedsættelse/-tab samt synsrelateret funktionsnedsættelse/-tab hos det enkelte menneske.

3) Målrette den optometriske intervention mod det enkelte menneske og grupper af mennesker i alle livsaldre i samspil med omgivelser og med fokus på fritidsliv og miljø, herunder arbejdsmiljø og ergonomi.

4) Indgå i samarbejde med patienten, pårørende, kolleger og andre faggrupper uafhængigt af kulturel og sproglig baggrund.

5) Igangsætte og indgå i arbejdsmæssige sammenhænge, hvor der udføres forsknings- og udviklingsarbejde.

6) Fortsætte teoretisk og klinisk kompetencegivende videreuddannelse efter afsluttet uddannelse

7) Opnå Sundhedsstyrelsens autorisation til såvel optiker som kontaktlinseoptiker.

8) Fortsætte i videre uddannelse."

Læs hele uddannelsesbekendtgørelsen på retsinformations hjemmeside www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25336

Studieordning

tilbage til top

Studieordningen beskriver selve uddannelsens indhold og læringsmål

Uddannelsen er opdelt i 7 semestre som varer 18-24 uger, det er et fuldtidsstudium og er beregnet til i alt 210 ECTS point (European Credit Transfer System), på skemaet herunder kan du se fordelingen af de forskellige fagområder.

Du kan læse hele studieordningen her eller du kan downloade den som pdf her

Optagelseskrav

tilbage til top

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde ét af følgende adgangskrav:

 • studentereksamen (stx)
 • højere forberedelseseksamen (hf)
 • højere handelseksamen (hhx)
 • højere teknisk eksamen (htx)
 • eux
 • en udenlandsk eller international gymnasial uddannelse på niveau med den danske
 • 6 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, matematik C og enten biologi C eller bioteknologi A. Derudover enten kemi C eller naturfag C eller bioteknologi A samt enten psykologi C eller samfundsfag C

For ovennævnte gælder at du skal have bestået engelsk på B-niveau, matematik og biologi på C-niveau og enten kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau.

Derudover har du også adgang hvis du har en erhvervsuddannelse som optometrist.

Det skal yderligere bemærkes at selvom undervisningen foregår på dansk, er hovedparten af lærebøger mm. engelsksproget

Nødvendige ressourcer og faciliteter


Praktikansvarlig

Der skal på hvert praktiksted være en praktikansvarlig.
Den praktikansvarlige skal kunne leve op til følgende:

 • Har en nødvendig autorisation: (1. praktikperiode: mindst Optikerautorisation. 2. praktikperiode: Kontaktlinseoptiker- eller optometristautorisation)
 • Har en positiv indstilling til sit fag og vil være en god rollemodel for praktikanten
 • Holder løbende sin faglige viden ajour
 • Er selv beskæftiget på praktikadressen (Som udgangspunkt kan den praktikansvarlige kun være praktikansvarlig for den adresse, hvor pågældende arbejder. Har virksomheden forslag til / ønske om en anden model, skal virksomheden i sin ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed vedlægge sin ansøgning en beskrivelse af hvad virksomheden ønsker. Det vil være en forudsætning for virksomhedens godkendelse som privatvirksomhed, at Optikerhøjskolen vurderer, at praktikanten ikke stilles ringere end ved standardbetingelserne.
 • Skal sammen med den studerende og Optikerhøjskolen medvirke til udformning af den individuelle praktikaftale.
 • Skal forud for praktikperioden deltage i Optikerhøjskolens introduktionskursus
 • I praktikperioden sikrer den daglige kontakt til og vejledning af praktikanten samt den løbende kontakt med Optikerhøjskolen.
 • Skal medvirke ved den løbende samt samt den afsluttende evaluering af praktikforløbet

Klinikudstyr mm.

I klinikken skal praktikanten som minimum have adgang til:
1. praktikperiode

a. Prøvekasse og -brille
b. Phoropter
c. Projektor eller lign.
d. Retinoskop
e. Oftalmoskop
f. Stereopsis nærtest
g. Fiksationsdisparitet nær og afstandstest
h. Prismestav
i. Amslers kort
j. Opslagsværk om medicinbivirkninger (meget gerne elektronisk: www.medicin.dk)
k. Relevante produktinformationer (brilleglas)
l. Faglige opslagsværker som knytter sig til praktikperiodens læringselementer

i. David B Elliot; Clinical Procedures in Primary Eye Care, 2nd ed., Butterworth-Heinemann, 2003
ii. Theodore Grosvenor; Primary Care Optometry, 5th ed., Butterworth-Heinemann, 2007
Bøgerne kan købes i skolens boghandel.

2. praktikperiode - desuden:

a. Farvesynstest
b. Keratometer
c. Spaltelampe
d. Div. prøvesæt - bløde og formfaste linser
e. Relevante produktinformationer (kontaktlinser)
f. Faglige opslagsværker som knytter sig til praktikperiodens læringselementer

 

Desuden ses det meget gerne, at praktikanten har adgang til:

a. Synsfeltscreener
b. Kontrastsensitivitetstest

 

© Danmarks Optikerforening 

Optikerforeningen / St. Kongensgade 110E, 2 / 1264 København K / T. 4586 1533 / do@optikerforeningen.dk