Forretningsorden for Danmarks Optikerforenings interessegruppe: Forum for Neurooptometrisk Synstræning

 

Klik her for at downloade som pdf


§ 1     Navn

Interessegruppen:Forum for Neurooptometrisk Synstræning
 

§ 2     Formål

  • At fremme og styrke interessen for visuel terapi.

  • At arbejde for en anerkendelse af arbejdet med visuel terapi.

    Dette søges bl.a. opnået ved:

  • Afholdelse af ERFA møder og seminarer.
  • Afholdelse af kurser i visuel terapi i samarbejde med Danmarks Optikerforening.
  • Formidling af viden og udvikling af visuel terapi i samarbejde med Danmarks Optikerforening.

§ 3     Optagelsesbetingelser

    Som medlem kan optages:

1.    Optikere/optometrister
2.    Andre faggrupper med interesse for visuel terapi.
 

§ 4     Kontingent

Kontingentet fastsættes af Danmarks Optikerforenings bestyrelse på baggrund af interessegruppens indstilling.
 

Der fastsættes kontingent for:
Medlemmer der også er medlem af Danmarks Optikerforening og for øvrige medlemmer.
Kontingentet opkræves af Danmarks Optikerforening en gang årligt. Kontingentet tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
 

§ 5     Årsmøde

Årsmødet afholdes en gang om året og varsles med mindst én måneds varsel. Årsmødet afholdes evt. sammen med et seminar. Årsmødet har alene til formål at vælge medlemmer til udvalget og at sikre en dialog om interessegruppens aktiviteter.
Dagsordenen skal indeholde følgende: 
 
1.    Beretning om interessegruppens aktiviteter
2.    Fremlæggelse af Danmarks Optikerforenings regnskab for interessegruppen.
3.    Fremlæggelse og drøftelse af kommende aktiviteter
4.    Valg af medlemmer til interessegruppens ledelse.
5.    Eventuelt
 

Hvert medlem har en stemme.
 

§ 6     Ledelse

Interessegruppen ledes af et udvalg bestående af 5-6 medlemmer, som udpeges af Danmarks Optikerforenings bestyrelse. Fire af medlemmerne udpeges efter indstilling af udvalget, og et til to medlemmer udpeges som repræsentanter for Danmarks Optikerforenings bestyrelse.

    Udvalgets medlemmer vælges på interessegruppens årsmøde for 2 år af gangen. Genvalg kan finde sted.

    På interessegruppens første møde i København og Horsens vælges 2 af udvalgets medlemmer for en periode af 2 år og 2 for en periode af 3 år.

    Udvalget udpeger selv sin formand og næstformand, som skal være blandt de udpegede medlemmer.
 

§ 7     Økonomi

Interessegruppens aktiviteter finansieres af kontingentindtægterne. Overskud tilfalder interessegruppen. Overskud kan overføres til aktiviteter i det efterfølgende år.

August 2011

Ændret september 2014

 

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Hovedstaden Sjælland

Find optiker

- vælg din regionSPØRG OPTIKEREN

Har du spørgsmål om dit syn? Skriv til os og vi vil vende tilbage med et svar hurtigst muligt. 

► Stil spørgsmål


Nyheder

Vis alle nyheder


© Danmarks Optikerforening 

Optikerforeningen / St. Kongensgade 110E, 2 / 1264 København K / T. 4586 1533 / do@optikerforeningen.dk