Optikerforeningens formål

Optikerforeningens formål er at varetage medlemmernes og optikerfagets interesser udenfor det arbejdsretlige område. 

Dette søges bl.a. opnået ved:

  • at deltage i optikerfagets faglige ledelse

  • at medvirke til højnelse af uddannelsen i optikerfaget

  • at varetage medlemmernes interesser over for myndigheder og organisationer

  • afholdelse af kurser og anden oplysningsvirksomhed

  • at samarbejde med andre nationale og internationale optikerorganisationer til varetagelse af medlemsinteresser

  • at udsende informationer til medlemmerne

  • at deltage i den offentlige debat om emner, der relaterer til optikerfaget

  • at udgive tidsskrift om optik & optometri

 

 

Vedtægter

Du kan få alle vedtægterne som pdffil her

Eller klik på det enkelte punkt for at se den fulde ordlyd.

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

 

Foreningens navn er "Danmarks Optikerforening".
 
Foreningens hjemsted er administrationskontorets adresse.

 

§ 2. FORMÅL

 

Foreningens formål er:
-      at være en forening for alle optikere / optometrister / optometriststuderende
-      at søge indflydelse på samfundsspørgsmål, der har betydning for borgerens syn og optikerens / optometristens / optometriststuderendes arbejde
-      at arbejde for en fortsat videreudvikling af optikerens / optometristens / optometriststuderendes anerkendelse og virksomhedsområder
-      at medvirke til fortsat dygtiggørelse af optikeren / optometristen
-      at drive informationsvirksomhed overfor samfundet og foreningens medlemmer
-      at opretholde et kontinuerligt samarbejde med myndigheder, uddannelsesinstitutioner og andre organisatione
 
§ 3. OPTAGELSESBETINGELSER

 

Stk. 1. Erhvervsmedlem

Som erhvervsmedlem kan optages optikere/optometrister, myndige personer, interessentskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber og lignende sammenslutninger eller selskaber, som
1. driver detailoptisk virksomhed indenfor optikerens/optometristens virksomhedsområder
2. driver kursus-/rådgivnings virksomhed indenfor synspleje
Privatmedlem:

Som privat medlem kan optages øvrige optikere/optometrister og optometriststuderende
Stk. 2. For erhvervsmedlemmer, der er optaget efter stk. 1, nr. 1 og 2 og som ikke er optiker/optometrist gælder endvidere, at medlemmet for hvert forretningssted vedvarende skal beskæftige mindst en autoriseret optiker/optometrist.
Stk. 3. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 4. Et erhvervsmedlemskab forudsætter indmeldelse af alle butikker, der drives af samme ejer, selvom virksomhederne har forskellige CVR-nr. Dette gælder uanset, om butikkerne drives af et selvstændigt detailmedlem eller af en kædevirksomhed.

 

§ 4. BEHANDLING AF OPTAGELSESBEGÆRINGER

Optagelsesbegæringer behandles af bestyrelsen, som kontrollerer de på optagelsesskemaet givne oplysninger. Såfremt bestyrelsen afslår en optagelsesbegæring, har ansøgeren ret til at få sagen forelagt en ordinær generalforsamling. Begæringen herom må fremsættes senest 14 dage efter at afslaget er modtaget.

§ 5. KONTINGENTER

Det årlige kontingent for medlemmerne fastsættes af bestyrelsen. Kontingentfastsættelsen skal godkendes på nærmest følgende generalforsamling.
 

Medlemmerne har pligt til, efter påkrav, én gang om året at indsende oplysninger, der har betydning for kontingentberegningen. Dersom et medlem ikke inden 14 dage efter at have modtaget denne opfordring indsender de ønskede oplysninger, kan kontingentet fastsættes skønsmæssigt efter de foreliggende oplysninger. Eventuel regulering af det skønsmæssigt ansatte kontingent kan finde sted, når oplysningerne indgår.

Kontingentet beregnes fra den første i det kvartal, medlemmet indtræder i foreningen.


Erhvervsmedlem:
Kontingentet opkræves kvartalsvis forud, og skal betales senest den 20. i forfaldsmåneden.


Privat medlem:
Kontingent opkræves årligt og skal betales senest den 20. i forfaldsmåneden.

Ved restance har medlemmet pligt til endvidere at betale de med inddrivningen af kontingentet forbundne omkostninger. Der pålignes endvidere renter af beløbet fra den 1. forfaldsdag til en rentesats svarende til 7% over Nationalbankens officielle udlånsrente samt rykkergebyr.
 

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, der ikke efter påkrav betaler sit medlemskontingent, og som er kommet i restance for mindst 2 kvartaler. Foreningen forbeholder sig ret til kontingent indtil den dato, hvor medlemmet lovligt kunne være udtrådt.

Ekstraordinære kontingentforhøjelser og medlemsbidrag pålignes medlemmerne med en andel, svarende til den andel, som medlemmets årskontingent, jf. stk. 1, udgjorde af foreningens samlede årskontingentindtægt i det foregående regnskabsår.
 

Bestyrelsen skal på den ordinære generalforsamling fremlægge budgetforslag dækkende kontingenternes anvendelse for indeværende år til behandling og godkendelse.


 

§ 6. LOGO M.V.

Erhvervsmedlemmer er berettiget til at modtage eksemplarer af foreningens logo samt til at have adgang til foreningens øvrige medlemsmateriale. Logoet forbliver foreningens ejendom. Ved ophør af medlemskabet skal logoet tilbageleveres til foreningen. Brevpapir, tryksager og lignende, hvorpå logoet forekommer samt foreningens medlemsmapper skal endvidere udleveres til foreningen inden 3 måneder.

§ 7. HÆDERSBEVISNINGER

Foreningens bestyrelse kan uddele hædersbevisninger til personer, når vedkommende gennem en årrække har ydet et værdifuldt arbejde for faget.

§ 8. MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

a) Foreningens medlemmer bør følge udviklingen indenfor faget således, at de til enhver tid er i stand til at yde deres patienter den bedst mulige bistand på det synsmæssige område. Et medlem, eller såfremt medlemmet ikke er optiker/optometrist, de hos medlemmet ansatte optikere/optometrister, bør derfor leve op til de af faget godkendte regler for efteruddannelse.


b) Medlemmerne må i øvrigt underkaste sig de vedtægter, regler og forord-ninger, som til enhver tid bliver vedtaget af generalforsamlingen.
 


 

§ 9. EKSKLUSION AF MEDLEMMER

Hvis et medlem overtræder Foreningens vedtægter, eller hvis medlemmer modarbejder Foreningens formål eller interesser eller i øvrigt gør sig skyldig i et for faget utilstedeligt forhold, kan bestyrelsen ekskludere det pågældende medlem. Eksklusionen kan indankes for den førstkommende generalforsamling, på hvilken der kræves mindst 2/3 af de angivne stemmer til at stadfæste eksklusionen.

 

§ 10. UDMELDELSE

Erhvervsmedlem:
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til en 30/6 eller 31/12 og med mindst 6 måneders varsel.


Privat medlem:
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til en 1. januar med 3 måneders varsel.

 

§ 11. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlinger afholdes på et af bestyrelsen fastsat sted i Danmark.


 

§ 12. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.


Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 30 dages varsel ved brev eller e-mail til medlemmerne eller gennem bladet Optikeren. Indkaldelsen skal angive sted og tid for generalforsamlingens afholdelse samt dagsorden.
 
Medlemsforslag skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, være foreningen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen


Dagsordenens fulde ordlyd, indkomne forslag, det reviderede årsregnskab samt årsberetning og budgetforslag skal være medlemmerne i hænde/ offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. En udskrift kan samti