Optikerforeningens formål

Optikerforeningens formål er at varetage medlemmernes og optikerfagets interesser udenfor det arbejdsretlige område. 

Dette søges bl.a. opnået ved:

  • at deltage i optikerfagets faglige ledelse

  • at medvirke til højnelse af uddannelsen i optikerfaget

  • at varetage medlemmernes interesser over for myndigheder og organisationer

  • afholdelse af kurser og anden oplysningsvirksomhed

  • at samarbejde med andre nationale og internationale optikerorganisationer til varetagelse af medlemsinteresser

  • at udsende informationer til medlemmerne

  • at deltage i den offentlige debat om emner, der relaterer til optikerfaget

  • at udgive tidsskrift om optik & optometri

 

 

Vedtægter

Du kan få alle vedtægterne som pdffil her

Eller klik på det enkelte punkt for at se den fulde ordlyd.

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

 

Foreningens navn er "Danmarks Optikerforening".
 
Foreningens hjemsted er administrationskontorets adresse.

 

§ 2. FORMÅL

 

Foreningens formål er:
-      at være en forening for alle optikere / optometrister / optometriststuderende
-      at søge indflydelse på samfundsspørgsmål, der har betydning for borgerens syn og optikerens / optometristens / optometriststuderendes arbejde
-      at arbejde for en fortsat videreudvikling af optikerens / optometristens / optometriststuderendes anerkendelse og virksomhedsområder
-      at medvirke til fortsat dygtiggørelse af optikeren / optometristen
-      at drive informationsvirksomhed overfor samfundet og foreningens medlemmer
-      at opretholde et kontinuerligt samarbejde med myndigheder, uddannelsesinstitutioner og andre organisatione
 
§ 3. OPTAGELSESBETINGELSER

 

Stk. 1. Erhvervsmedlem

Som erhvervsmedlem kan optages optikere/optometrister, myndige personer, interessentskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber og lignende sammenslutninger eller selskaber, som
1. driver detailoptisk virksomhed indenfor optikerens/optometristens virksomhedsområder
2. driver kursus-/rådgivnings virksomhed indenfor synspleje
Privatmedlem:

Som privat medlem kan optages øvrige optikere/optometrister og optometriststuderende
Stk. 2. For erhvervsmedlemmer, der er optaget efter stk. 1, nr. 1 og 2 og som ikke er optiker/optometrist gælder endvidere, at medlemmet for hvert forretningssted vedvarende skal beskæftige mindst en autoriseret optiker/optometrist.
Stk. 3. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 4. Et erhvervsmedlemskab forudsætter indmeldelse af alle butikker, der drives af samme ejer, selvom virksomhederne har forskellige CVR-nr. Dette gælder uanset, om butikkerne drives af et selvstændigt detailmedlem eller af en kædevirksomhed.

 

§ 4. BEHANDLING AF OPTAGELSESBEGÆRINGER

Optagelsesbegæringer behandles af bestyrelsen, som kontrollerer de på optagelsesskemaet givne oplysninger. Såfremt bestyrelsen afslår en optagelsesbegæring, har ansøgeren ret til at få sagen forelagt en ordinær generalforsamling. Begæringen herom må fremsættes senest 14 dage efter at afslaget er modtaget.

§ 5. KONTINGENTER

Det årlige kontingent for medlemmerne fastsættes af bestyrelsen. Kontingentfastsættelsen skal godkendes på nærmest følgende generalforsamling.
 

Medlemmerne har pligt til, efter påkrav, én gang om året at indsende oplysninger, der har betydning for kontingentberegningen. Dersom et medlem ikke inden 14 dage efter at have modtaget denne opfordring indsender de ønskede oplysninger, kan kontingentet fastsættes skønsmæssigt efter de foreliggende oplysninger. Eventuel regulering af det skønsmæssigt ansatte kontingent kan finde sted, når oplysningerne indgår.

Kontingentet beregnes fra den første i det kvartal, medlemmet indtræder i foreningen.


Erhvervsmedlem:
Kontingentet opkræves kvartalsvis forud, og skal betales senest den 20. i forfaldsmåneden.


Privat medlem:
Kontingent opkræves årligt og skal betales senest den 20. i forfaldsmåneden.

Ved restance har medlemmet pligt til endvidere at betale de med inddrivningen af kontingentet forbundne omkostninger. Der pålignes endvidere renter af beløbet fra den 1. forfaldsdag til en rentesats svarende til 7% over Nationalbankens officielle udlånsrente samt rykkergebyr.
 

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, der ikke efter påkrav betaler sit medlemskontingent, og som er kommet i restance for mindst 2 kvartaler. Foreningen forbeholder sig ret til kontingent indtil den dato, hvor medlemmet lovligt kunne være udtrådt.

Ekstraordinære kontingentforhøjelser og medlemsbidrag pålignes medlemmerne med en andel, svarende til den andel, som medlemmets årskontingent, jf. stk. 1, udgjorde af foreningens samlede årskontingentindtægt i det foregående regnskabsår.
 

Bestyrelsen skal på den ordinære generalforsamling fremlægge budgetforslag dækkende kontingenternes anvendelse for indeværende år til behandling og godkendelse.


 

§ 6. LOGO M.V.

Erhvervsmedlemmer er berettiget til at modtage eksemplarer af foreningens logo samt til at have adgang til foreningens øvrige medlemsmateriale. Logoet forbliver foreningens ejendom. Ved ophør af medlemskabet skal logoet tilbageleveres til foreningen. Brevpapir, tryksager og lignende, hvorpå logoet forekommer samt foreningens medlemsmapper skal endvidere udleveres til foreningen inden 3 måneder.

§ 7. HÆDERSBEVISNINGER

Foreningens bestyrelse kan uddele hædersbevisninger til personer, når vedkommende gennem en årrække har ydet et værdifuldt arbejde for faget.

§ 8. MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

a) Foreningens medlemmer bør følge udviklingen indenfor faget således, at de til enhver tid er i stand til at yde deres patienter den bedst mulige bistand på det synsmæssige område. Et medlem, eller såfremt medlemmet ikke er optiker/optometrist, de hos medlemmet ansatte optikere/optometrister, bør derfor leve op til de af faget godkendte regler for efteruddannelse.


b) Medlemmerne må i øvrigt underkaste sig de vedtægter, regler og forord-ninger, som til enhver tid bliver vedtaget af generalforsamlingen.
 


 

§ 9. EKSKLUSION AF MEDLEMMER

Hvis et medlem overtræder Foreningens vedtægter, eller hvis medlemmer modarbejder Foreningens formål eller interesser eller i øvrigt gør sig skyldig i et for faget utilstedeligt forhold, kan bestyrelsen ekskludere det pågældende medlem. Eksklusionen kan indankes for den førstkommende generalforsamling, på hvilken der kræves mindst 2/3 af de angivne stemmer til at stadfæste eksklusionen.

 

§ 10. UDMELDELSE

Erhvervsmedlem:
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til en 30/6 eller 31/12 og med mindst 6 måneders varsel.


Privat medlem:
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til en 1. januar med 3 måneders varsel.

 

§ 11. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlinger afholdes på et af bestyrelsen fastsat sted i Danmark.


 

§ 12. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.


Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 30 dages varsel ved brev eller e-mail til medlemmerne eller gennem bladet Optikeren. Indkaldelsen skal angive sted og tid for generalforsamlingens afholdelse samt dagsorden.
 
Medlemsforslag skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, være foreningen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen


Dagsordenens fulde ordlyd, indkomne forslag, det reviderede årsregnskab samt årsberetning og budgetforslag skal være medlemmerne i hænde/ offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. En udskrift kan samtidig rekvireres på foreningens sekretariat.


Adgang til generalforsamlingen har stemmeberettigede medlemmer, aktie- og anparts- og lignende selskaber repræsenteret ved en direktør eller en af firmaet/selskabet i øvrigt udpeget repræsentant.


Generalforsamlinger afholdes på et af bestyrelsen fastsat sted i Danmark.
 


 

§ 13. DAGSORDEN - ORDINÆR GENERALFORSAMLING

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter optages på dagsor-denen:

 1) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 2) Fremlæggelse af årsregnskabet for foreningen.
 3) Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag, herunder fastsættelse af kon-tingent,     bestyrelseshonorarer, og kontingentsum for fast forlods valg til bestyrelsen.
 4) Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen, suppleanter og revisor.
 6) Eventuelt.
 

§ 14. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, når den skønner det fornødent.
 

Bestyrelsen SKAL indkalde til ekstraordinær generalforsamling med det i stk. 1 nævnte varsel inden 30 dage efter, at medlemmer med mindst 15% af det samlede stemmeantal eller 30 medlemmer har fremsat skriftlig begrundet anmodning herom med opgivelse af dagsorden.

 

 

§ 15. AFSTEMNINGER

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, som har været medlem af foreningen mindst tre måneder før generalforsamlingens afholdelse. Et medlem kan lade sig repræsentere ved en ansvarlig leder.


Aktie-, anparts- og andre tilsvarende selskaber kan dog lade sig repræsentere på generalforsamlinger ved en direktør eller en af firmaet/selskabet i øvrigt udpeget repræsentant.


Afstemning på generalforsamlinger sker på en af dirigenten fastsat måde, med mindre mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer kræver skriftlig afstemning.


Til at træffe beslutning om vedtægtsændringer kræves, at medlemmer med halvdelen af det samlede antal stemmer er til stede eller repræsenteret, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Såfremt en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen til en ny til afholdelse tidligst 14 dage og senest 4 uger efter den første. Den anden generalforsamling er i alle anliggender, som var på dagsordenen for den første generalforsamling, beslutningsdygtig med ovennævnte kvalificerede majoritet, uafhængigt af antallet af fremmødte medlemmer.


Andre beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed, medmindre ved-tægterne kræver kvalificeret majoritet.

 


 

§ 16. STEMMEVÆGT

Et medlem har, på generalforsamlingen og ved afstemninger i øvrigt, én stemme pr. 1.000 kr. kontingent. Ved beregning benyttes sædvanlige afrundingsregler.

Uanset størrelsen af kontingentbetalingen kan et medlem max. have en stemmevægt svarende til 24% af de fremmødte stemmer.
 

Stemmevægten udregnes af foreningens sekretariat på grundlag af den seneste kontingentopkrævning (der omregnes til årskontingent) jf. ovenfor.


Stemmeafgivning for et andet medlem kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt af en repræsentant for medlemmet, og kan omfatte et medlems samlede antal stemmer. En fuldmagt kan kun udstedes til bestyrelsen eller til et andet stemme- og adgangsberettiget medlem, dog jf. § 15. En repræ-sentant kan have fuldmagter for flere medlemmer, men kan ved afstemning inklusiv sin egen stemme max. have en stemmevægt svarende til 24% af de fremmødte stemmer. Tilsvarende stemmebegrænsning gælder ikke for fuldmagter udstedt til bestyrelsen. Fuldmagten kan angå et konkret afstemningstema.

 

§ 17. BESTYRELSEN

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 6 - 9 personer, hvoraf mindst halvdelen skal være optikere, som enten er medlemmer af foreningen eller ansvarlig leder/direktør for en medlemsvirksomhed. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Til formand for bestyrelsen kan kun vælges en person, som er optiker.


Bestyrelsesmedlemmer vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Medlemmer med en kontingentsum, der overstiger en af bestyrelsen fastsat størrelse, er forlods valgt til bestyrelsen. Kontingentsummens størrelse skal godkendes på nærmest følgende generalforsamlingen.


Mindst 50% af bestyrelsesmedlemmerne skal være valgt på generalforsamlingen. Halvdelen af de valgte bestyrelsesmedlemmer afgår de lige årstal, de øvrige valgte bestyrelsesmedlemmer afgår de ulige årstal.


Generalforsamlingen vælger endvidere 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Suppleanter indtræder i henhold til højeste stemmetal. Medlemmer, der er valgt forlods til bestyrelsen, har ikke stemmeret ved valg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.


Foreningen tegnes af bestyrelsen og denne kan meddele bankfuldmagt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan bemyndige medlemmer og Sekretariatets personale til at deltage i bestyrelsens arbejde og til at repræsentere bestyrelsen.
 


 

§ 19. UDVALG

Stk. 1. Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentanter i optikerfagets forskellige udvalg.


Stk. 2. Bestyrelsen er samtidig forpligtet til at nedsætte et uddannelsesudvalg og sørge for nødvendige midler til, at foreningen har de for branchen nødvendige og professionelle uddannelsesaktiviteter.”


Stk. 3. Bestyrelsen nedsætter løbende ad hoc udvalg ud fra aktuelle behov.
 
 
 


 

§ 20. REGNSKABSVÆSEN M.M.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar - 31. december.
 

Det påhviler Sekretariatet på bestyrelsens vegne hvert år på den ordinære generalforsamling at forelægge et driftsregnskab og en status forsynet med revisionens påtegning. Det reviderede regnskab, eller såfremt revisionen ikke er færdig, et af Sekretariatet udarbejdet regnskab vedlagt budgetforslag for det kommende år, skal tilsendes medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Sekretariatet meddeles fuldmagt til en bankkonto og en girokonto til brug for Foreningens løbende forretninger.

 

 

§ 21. REVISION

Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor, der vælges for 1 år af gangen.

 

§ 22. REJSEGODTGØRELSE, HONORAR M.M.

Ved rejser og møder i foreningens anliggender tilkommer der bestyrelsens medlemmer samt foreningens repræsentanter i udvalg og kommissioner godtgørelse for rejseudgifter til billigste offentlige transport. Turistklasse-fly, taxa og egen bil kan kun benyttes efter forudgående aftale med sekretariatet. Endvidere tilkommer der honorarer, hvis størrelse fastsættes af general-forsamlingen.

§ 23. FORENINGENS OPLØSNING

Beslutning om ophævelse af Foreningen kan kun gyldigt træffes af en generalforsamling, på hvilken der er mødt mindst 2/3 af samtlige medlemmer, og for så vidt mindst 2/3 af de angivne stemmer er for forslaget. Såfremt en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen til en ny til afholdelse tidligst 14 dage og senest 4 uger efter den første. Den anden generalforsamling er i alle anliggender, som var på dagsordenen for den første generalforsamling, beslutningsdygtig med ovennævnte kvalificerede majoritet, uafhængigt af antallet af fremmødte medlemmer.


Den generalforsamling, der ophæver Foreningen, træffer ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med Foreningens formue.


 

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Hovedstaden Sjælland

Find optiker

- vælg din regionSPØRG OPTIKEREN

Har du spørgsmål om dit syn? Skriv til os og vi vil vende tilbage med et svar hurtigst muligt. 

► Stil spørgsmål


Nyheder

Vis alle nyheder


© Danmarks Optikerforening 

Optikerforeningen / Bredgade 20 / 1260 København K / T. 4586 1533 / do@optikerforeningen.dk